جناب آقای مهندس محمد شيراني بيد آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41504

تاریخ ورود به سازمان : 11/7/1391