جناب آقای مهندس طاهره محمدقاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41502

تاریخ ورود به سازمان : 9/7/1391