جناب آقای مهندس احسان اله ناصحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41498

تاریخ ورود به سازمان : 27/6/1391
 


شماره پروانه: 41498
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/21
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2