جناب آقای مهندس حميدرضا خيري حبيب آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41497

تاریخ ورود به سازمان : 25/6/1391