سرکار خانم مهندس نجمه شفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41494

تاریخ ورود به سازمان : 13/6/1391