جناب آقای مهندس جواد قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41493

تاریخ ورود به سازمان : 11/6/1391