جناب آقای مهندس رامين تلان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41492

تاریخ ورود به سازمان : 9/6/1391
 


شماره پروانه: 41492
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3