جناب آقای مهندس مهدي محمدي حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41490

تاریخ ورود به سازمان : 7/6/1391