جناب آقای مهندس علي اصغر صفري ورزنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41488

تاریخ ورود به سازمان : 6/6/1391