جناب آقای مهندس سيدمحمدرضا سهل آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41485

تاریخ ورود به سازمان : 4/6/1391