جناب آقای مهندس محمد ميدان جو تقليد آباد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41482

تاریخ ورود به سازمان : 30/4/1391