جناب آقای مهندس مجيد مظاهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41481

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1391