جناب آقای مهندس غلامرضا ستايش خرازيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41479

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1391