جناب آقای مهندس رضا شاه نوشي فروشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41478

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1391