سرکار خانم مهندس بهناز شادکام مطلق

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41477

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1391
 


شماره پروانه: 41477
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/6/26
تاریخ پایان اعتبار: 1397/6/26
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3