جناب آقای مهندس محمدرضا عارفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41469

تاریخ ورود به سازمان : 10/4/1391