جناب آقای مهندس احمد افضل

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41468

تاریخ ورود به سازمان : 26/3/1395
 


شماره پروانه: 41468
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3