جناب آقای مهندس نوراله بهرامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41467

تاریخ ورود به سازمان : 31/3/1391