جناب آقای مهندس فرشيد رنجکش آدرمنابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41465

تاریخ ورود به سازمان : 23/3/1391