جناب آقای مهندس عبدالرضا عاشوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41463

تاریخ ورود به سازمان : 16/3/1391
 


شماره پروانه: 41463
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3