جناب آقای مهندس سجاد محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41461

تاریخ ورود به سازمان : 13/3/1391