جناب آقای مهندس حسين صفاري انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41456

تاریخ ورود به سازمان : 30/3/1386
 


شماره پروانه: 41456
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/4/4
تاریخ پایان اعتبار: 1397/4/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2