جناب آقای مهندس محمد حسين رفيعي خرم دشتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41454

تاریخ ورود به سازمان : 1/3/1391
 


شماره پروانه: 41454
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3