جناب آقای مهندس سعيد جمالي زواره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41451

تاریخ ورود به سازمان : 18/2/1391