جناب آقای مهندس مهدي منصوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41446

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1391