جناب آقای مهندس سعيد مفيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41445

تاریخ ورود به سازمان : 5/2/1391
 


شماره پروانه: 41445
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/26
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/26
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: