جناب آقای مهندس پويا مندي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41442

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1391