جناب آقای مهندس حسن حدادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41440

تاریخ ورود به سازمان : 27/1/1391