جناب آقای مهندس حسين حدادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41439

تاریخ ورود به سازمان : 26/1/1391