جناب آقای مهندس حميد صباغي جوني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41437

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1391