جناب آقای مهندس علي اميري باغبادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41436

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1391