جناب آقای مهندس محمد حسن اميني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41435

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1391