جناب آقای مهندس مجيد نبيان خوزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41431

تاریخ ورود به سازمان : 21/1/1391
 


شماره پروانه: 41431
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/7
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/7
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3