جناب آقای مهندس محمدتقي فتحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41429

تاریخ ورود به سازمان : 19/1/1391