جناب آقای مهندس علي مصلحي بهارانچي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41426

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1391