جناب آقای مهندس محسن شيران

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41425

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1391
 


شماره پروانه: 41425
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3