جناب آقای مهندس سعيد دهقاني حبيب آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41424

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1391