جناب آقای مهندس محمد حسين کارگر دستجردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41423

تاریخ ورود به سازمان : 26/4/1395
 


شماره پروانه: 41423
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/27
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/27
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3