جناب آقای مهندس عليرضا کاظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41421

تاریخ ورود به سازمان : 8/1/1391
 


شماره پروانه: 41421
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: