جناب آقای مهندس آرش سليمي نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41420

تاریخ ورود به سازمان : 22/7/1383