جناب آقای مهندس امير عباس کدخدائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41418

تاریخ ورود به سازمان : 30/5/1389