سرکار خانم مهندس ندا بقائي زاده نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41416

تاریخ ورود به سازمان : 18/11/1390
 


شماره پروانه: 41416
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/22
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/22
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: