جناب آقای مهندس رضا کيهاني فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41415

تاریخ ورود به سازمان : 18/11/1390