جناب آقای مهندس مهدي کليني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41414

تاریخ ورود به سازمان : 21/10/1390