جناب آقای مهندس مجتبي بصيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41413

تاریخ ورود به سازمان : 20/10/1390
 


شماره پروانه: 41413
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/20
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2