جناب آقای مهندس مهدي عاليپور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41412

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1390
 


شماره پروانه: 41412
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/24
رسته 1: استخراج
زم