جناب آقای مهندس علي فرضي پورصائين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41411

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1390
 


شماره پروانه: 41411
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/12/7
تاریخ پایان اعتبار: 1396/12/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3