سرکار خانم مهندس صفورا کدخدائي اليادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41409

تاریخ ورود به سازمان : 18/10/1390