جناب آقای مهندس مجيد عبدال محمود ابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41407

تاریخ ورود به سازمان : 17/10/1390