جناب آقای مهندس احمد ابراهيمي خان آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41404

تاریخ ورود به سازمان : 11/10/1390